Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кедик Iгор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 16.03.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "РБУ-56"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04107 м. Київ вул. Пугачова, 17, кв.6
4. Код за ЄДРПОУ 00215798
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 464-99-98 (044) 464-99-51
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00215798.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.03.2016 обрано Ревiзор Кедик Нiна Василiвна д/н д/н
д/н
29.0824
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.03.16р. в зв'язку з закiнченням термiну повноважень Кедик Нiна Василiвна переобрана на посаду ревiзора термiном на 5 рокiв. Розмiр пакета акцiй - 29,0824%. Протягом останнiх п"яти рокiв обiймала посаду ревiзора ПрАТ "РБУ-56", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.