Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кедик Iгор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "РБУ-56"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04107 м. Київ вул. Ак. Ромоданова, 17, кв.6
4. Код за ЄДРПОУ 00215798
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 464-99-98 (044) 464-99-51
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00215798.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 26.03.2018 50989.9 26.06.2018 - 26.09.2018 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Рiшення про виплату дивiдендiв прийнято загальними зборами акцiонерiв 26.03.18р. Розмiр дивiдендiв - 50989,9 грн. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 20.06.2018р. Строк виплати дивiдендiв – з 26.06.2018р. по 26.09.2018р. Дивiденди виплачуються безпосередньо акцiонерам шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.