Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 12.04.2019
Дата публікації 11.03.2019 13:24:03
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "РБУ-56"
Юридична адреса* 04107, м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 17, кв.6
Керівник* Кедик Ігор Володимирович - Генеральний директор. Тел: (044) 464-99-98
E-mail* rsu56@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство "РБУ-56"

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 17, кв.6) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2019 року о 10-00  за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-а, актовий зал №1

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Функції лічильної комісії покласти на Антонець Л.І.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Кедика І.В., секретарем загальних зборів Кедик Н.В.

3. Затвердження звіту генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

4. Затвердження звіту та висновків ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2018 рік.

6. Затвердження річної інформації за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річну інформацію за 2018 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків за 2018 рік. Затвердження способу та порядку виплати дивідендів.

Проект рішення: Чистий прибуток за 2018р. в розмірі 93600 грн. розподілити наступним чином: 50989,90 грн. направити на виплату дивідендів (1,30 грн. на одну акцію); 42610,10грн. залишити нерозподіленим.

Затвердити наступний порядок виплати дивідендів  за результатами фінансово-господарської діяльності в 2018р.:

- дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 20.06.2019р.;

- строк виплати дивідендів – з 24.06.2019р. по 12.10.2019р.;

- дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам шляхом виплати всієї суми дивідендів в повному обсязі.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

2583,6

2451,1

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2157,2

2159,9

Запаси

293,2

104,1

Сумарна дебіторська заборгованість

116

159,2

Гроші та їх еквіваленти

17,2

27,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1073,4

979,8

Власний капітал

2338,0

2244,4

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

11,8

11,8

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

245,6

206,7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

93,6

85,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

39223

39223

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

2,3864

2,1824

Реєстрація учасників зборів з 09-30 до 09-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 08.04.19р. Проекти рішень з питань проекту порядку денного розміщені на веб-сайті http://00215798.smida.gov.ua. До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за місцезнаходженням товариства, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – генеральний директор Кедик І.В.

Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу наглядової ради. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера паспорт та довіреність на право участі у зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах посвідчується відповідно до чинного законодавства України. Представник акціонера проходить реєстрацію, отримує бюлетені для голосування та голосує у відповідності до повноважень зазначених у довіреності на право участі у зборах.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій товариства становить 39223 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 39223 шт.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кедик Ігор Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2019
(дата)