Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 14.03.2017
Дата публікації 17.02.2017 11:22:13
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "РБУ-56"
Юридична адреса* 04107, м. Київ, вул. Пугачова, 17, кв.6
Керівник* Кедик Ігор Володимирович - Генеральний директор. Тел: (044) 464-99-98
E-mail* rsu56@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство "РБУ-56"

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Пугачова, 17, кв.6) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 14 березня 2017 року о 10-00  за адресою: м. Київ, вул. Куренівська,
16-а, актовий зал №1

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря зборів. 3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 4. Звіт генерального директора. 5. Звіт ревізора. 6. Затвердження річного звіту за 2016 рік. 7. Розподіл прибутку і збитків за 2016 рік. Затвердження порядку виплати дивідендів. 8. Затвердження статуту в новій редакції.
9. Затвердження внутрішніх положень в новій редакції. 10. Обрання генерального директора. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з генеральним директором, обрання особи, яка уповноважується на підписання цього контракту.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

2380,8

2262,9

Основні засоби

2164,7

2111,8

Сумарна дебіторська заборгованість

165,0

148,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

33,3

2,5

Нерозподілений прибуток

894,2

834,7

Власний капітал

2158,8

2093,3

Статутний капітал

11,8

11,8

Поточні зобов'язання

222,0

163,6

Чистий прибуток (збиток)

59,5

71,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

39223

39223

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

17

17

Реєстрація учасників зборів з 09-30 до 09-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09.03.17р. Проекти рішень з питань проекту порядку денного розміщені на веб-сайті http://00215798.smida.gov.ua. До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні в приміщенні товариства кімн. №1, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – генеральний директор Кедик І.В.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості НКЦПФР" № 28 від 10.02.17р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кедик Ігор Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.02.2017
(дата)