Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 03.03.2014
Дата публікації 03.03.2014 11:24:04
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "РБУ-56"
Юридична адреса* 04107, м. Київ, вул. Пугачова, 17, кв.6
Керівник* Кедик Ігор Володимирович - Генеральний директор. Тел: (044) 464-99-98
E-mail* rsu56@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство "РБУ-56"
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Пугачова, 17, кв.6) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 31 березня 2014 року о 1000 за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-а, актовий зал №1
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт генерального директора.
4. Звіт ревізора.
5. Затвердження річного звіту.
6. Розподіл прибутку і збитків.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 2159,2 2086,0
Основні засоби 2039,6 1904,7
Сумарна дебіторська заборгованість 90,0 130,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 29,6 50,9
Нерозподілений прибуток 736,1 658,6
Власний капітал 1252,8 1252,8
Статутний капітал 11,8 11,8
Поточні зобов'язання 158,5 162,8
Чистий прибуток (збиток) 77,5 30,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39223 39223
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 20 24
Реєстрація учасників зборів з 900 до 945 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25.03.14р. До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Пугачова, 17, кв.6, а в день проведення зборів за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-а, актовий зал №1. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – генеральний директор Кедик І.В.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 40 від 27.02.14р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кедик Ігор Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2014
(дата)