Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 31.01.2012
Дата публікації 01.02.2012 08:09:37
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "РБУ-56"
Юридична адреса* 04107, м. Київ, вул. Пугачова, 17, кв.6
Керівник* Кедик Ігор Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0444649998
E-mail* rsu56@mbox.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство "РБУ-56"
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Пугачова, 17, кв.6) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 02 березня 2012 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-а, актовий зал
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт генерального директора.
4. Звіт ревізора.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства.
7. Внесення змін до внутрішніх положень товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 2045,5 2146,9
Основні засоби 1786,5 1769,8
Запаси - 6,1
Сумарна дебіторська заборгованість 223,2 294,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 35,8 76,3
Нерозподілений прибуток 628,0 562,2
Власний капітал 1252,8 1252,8
Статутний капітал 11,8 11,8
Поточні зобов'язання 152,9 320,1
Чистий прибуток (збиток) 65,8 7,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39223 39223
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 24

Реєстрація учасників зборів з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 27.02.12р.
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-а, актовий зал. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – генеральний директор Кедик І.В.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, завірене згідно з чинним законодавством, та паспорт.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 31.01.12р. в офіційному виданні НКЦПФР № 20 "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку”.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кедик Ігор Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.02.2012
(дата)