Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  04.02.2021 11:51:02
Дата здійснення дії: 09.03.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "РБУ-56"
Код за ЄДРПОУ:  00215798
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство "РБУ-56"

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 17, кв. 6) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 09 березня 2021 року о 10-00  за адресою: м. Київ,

вул. Куренівська, 16-а, актовий зал №1

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Функції лічильної комісії покласти на Антонець Л.І. Повноваження лічильної комісії припиняються з моменту закриття загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Кедика І.В., секретарем загальних зборів Кедик Н.В.

3. Затвердження звіту генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

4. Затвердження звіту та висновків ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора за 2020 рік.

5. Затвердження річного звіту за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2020 рік.

6. Затвердження річної інформації за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річну інформацію за 2020 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків за 2020 рік.

Проект рішення: Чистий прибуток за 2020р. в розмірі 164600 грн. залишити нерозподіленим.

8. Припинення повноважень ревізора.

Проект рішення: Припинити повноваження ревізора Кедик Н.В. в зв'язку з закінченням строку повноважень.

9. Обрання ревізора.

Проект рішення: Обрати ревізором Кедик Н.В. на строк 5 років.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

2951,2

2752,4

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2243,5

2246,2

Запаси

475,3

328,4

Сумарна дебіторська заборгованість

102,9

135,5

Гроші та їх еквіваленти

129,5

42,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1368,4

1203,8

Власний капітал

2633,0

2468,4

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

11,8

11,8

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

318,2

284,0

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

164,6

130,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

39223

39223

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

4,1965

3,3246

Реєстрація учасників зборів з 09-30 до 09-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 02.03.20р.

Адреса власного веб-сайту товариства http://00215798.smida.gov.ua.

До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за місцезнаходженням товариства, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – генеральний директор Кедик І.В.

Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається генеральним директором  протягом 3 днів з моменту його прийняття.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера паспорт та довіреність на право участі у зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій товариства становить 39223 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 39223 шт.